win10激活共1篇
windows10 LTSC 2019激活码,失效持续更新。-爱Q博客

windows10 LTSC 2019激活码,失效持续更新。

打开Windows PowerShell管理员,依次输入下面指令。slmgr -ipk M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462Dslmgr -skms kms.03k.orgslmgr -atoslmgr -dlv 2021-3-4 可用。
aiqaq的头像-爱Q博客aiqaq10个月前
02280